تغییر شماره حساب

مشتری گرامی در صورتی که درخواست تغییر شماره حساب متصل به درگاه پرداخت اینترنتی را دارید با توجه به شرکت PSP ارائه دهنده خدمت، نسبت به تکمیل فرم شرکت مربوطه اقدام و سپس به یکی از شعب افتتاح کننده حساب اولیه یا حساب جدید جهت تایید مراتب مراجعه فرمایید.